โครงการแก้ปัญหาขยะทะเล พื้นที่ขนอม กิจกรรมที่1การบริหารจัดการขยะทะเลและชายฝั่งเพื่อความยั่งยืนกับชุมชนเขาออก

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาขยะทะเล พื้นที่ขนอม กิจกรรมที่1การบริหารจัดการขยะทะเลและชายฝั่งเพื่อความยั่งยืนกับชุมชนเขาออก เพื่อให้ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก มีจิตสำนึกและความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปัญหาขยะทะเล มีทักษะในการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ณ ชุมชนเขาออก ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช