กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ