การตรวจติดตามการดำเนินงานด้านสุขอนามัยตามแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวง อว. (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) ในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านสุขอนามัยตามแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวง อว. (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) ในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา นำโดยอาจารย์วชิระ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี พร้อมด้วย นางดาวดล จันทรประทิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายซัมพูเด็ง มีนา นักสุขศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามประกาศและแนวปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง ตามมาตการ 5 ด้าน คือ มาตรการที่ 1 ด้านการคัดกรองเบื้องต้น การตรวจวัดไข้ มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ การให้ค าแนะนำ การใช้หน้ากากอนามัย มาตรการที่ 2 ด้านสังคม การรักษาระยะห่างทางสังคม อยู่ห่างจากผู้อื่น 1 – 2 เมตร การหลีกเลี่ยงการ สัมผัส การปรับเวลาเรียน สลับวันเรียน การลดเวลากิจกรรม การงดเรียน บางรายวิชา การจัดระบบคิว การใช้ภาชนะแยกส่วนตัว ไม่ไปพื้นที่เสี่ยง การกักกันตัวเอง และการกักกันโรค ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ มาตรการที่ 3 ด้านสุขลักษณะ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก จัดเตรียมสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องทำกิจกรรม ห้องนั่งพัก ห้องสุขา พื้นที่โล่ง ลานกิจกรรม สนามกีฬา ลิฟท์ บันได หอพัก ให้มีระบบระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครืองใช้ในห้องปฏิบัติการ ทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารอื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ภายในตัวอาคารหอพักนักศึกษา เช่น ลูกบิด ประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ และปุ่มกดลิฟต์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 2 ชั่วโมง ลดความแออัดของการอยู่รวมกัน นวัตกรรม No hand มาตรการที่ 4 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุก 3 ชั่วโมง ทำความสะอาดมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ ใช้หน้ากากอนามัย ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น และมาตรการที่ 5 ด้านการติดตามดูแลผู้มีความเสี่ยง จัดทำระบบติดตามดูแลผู้มีความเสี่ยง
.
ผลการติดตามในสถานที่ต่างๆอยู่ในระดับ ดี และมีบ้างจุดที่ต้องเพิ่มเติม เช่น การเว้นระยะห่างทุกจุดที่มีการสแกน QR Code ไทยชนะ การติดต่อประสารงานห้องต่างๆ และการมีป้ายแนวทางการป้องกันไว้หน้าห้องต่างๆ การตรวจติดตามดังกล่าวเพื่อรองรับการตรวจติดตามระดับอำเภอ และระดับจังหวัดเป็นลำดับต่อไป และประเด็นสำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการดูแลความสะอาดทั้งในมหาวิทยาลัย หอพัก ที่บ้าน และตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้แก่บุคลากร และนักศึกษา