วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอความร่วมมือนักศึกษา(เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน) กรอกแบบสำรวจความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอความร่วมมือนักศึกษา ‼(เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน)‼ กรอกแบบสำรวจความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านแบบสำรวจ http://bit.ly/3cWC5eH หรือสแกน QR Code