วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยุบเลิกส่วนงานภายในระดับกอง ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563