โครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมที่ 5 บำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มบอลเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านบางโหนด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดยคณะอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมที่ 5 บำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มบอลเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับEM BALL การทำEM BALLพร้อมถึงบอกประโยชน์และการนำไปใช้ ณ ชุมชนบ้านบางโหนด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช