การลงนามความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เปิดสอนด้านคอมพิวเตอร์ 35 สถาบันลงนามความร่วมมือฉบับใหม่ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

"การลงนามความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เปิดสอนด้านคอมพิวเตอร์ 35 สถาบันลงนามความร่วมมือฉบับใหม่ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต"
  ....  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิวัย ร่วมลงนามความร่วมมือการประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย โดยมี ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตัวแทนกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการร่วมต้อนรับและเป็นสักขีพยายนในครั้งนี้ ซึ่งได้เข้าร่วมครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้ชื่องานว่า "การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน"  เมื่อมาถึงปีนี้ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นในระดับเอเชีย จึงได้เปลี่ยนชื่องานใหม่ เป็น “การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (The AsiaUndergraduate Conference on Computing: AUCC ) 
นอกจากนี้ ยังได้จัดการประชุมวิชาการระดับสูงกว่าปริญญาตรีร่วมอีกหนึ่งงานคือ การประชุมวิชาการความความมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (The Asia JointConference on Computing: AJCC)"  ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ใหม่ และแนวทางการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ค้นพบเผยแพร่ออกไปอย่างแพร่หลายในวงกว้าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว การเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ ซึ่งส่งผลดีโดยรวมต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป .....