โครงการเสริมสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชีสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาจัดการ

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.อาทิตย์ สุจเสน อาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี ร่วมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา โดยมีท่านวิทยากรคุณวิชาดา จอร์ส จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ในโครงการเสริมสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชีสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาจัดการ