โครงการ"ส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนรูปแบบใหม่สู่การพัฒนาการสอนแบบมืออาชีพ" ณ ห้อง 8305 อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยอาจารย์กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมด้วยผศ.มริสา ไกรนรา อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป คณาจารย์แต่ละหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ"ส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนรูปแบบใหม่สู่การพัฒนาการสอนแบบมืออาชีพ" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อนำความรู้ความเข้าใจจากรูปแบบหารเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้พัฒนากลุ่มผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์การจัดรูปแบบการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนในสาขา/หลักสูตรต่างๆ จัดขึ้น ณ ห้อง 8305 อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ