โครงการแข่งขันทักษะทางด้านบัญชี จัด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 หลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านบัญชี นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียนแต่ละโรงเรียน/วิทยาลัยที่เข้าร่วม ซึ่งโครงการแข่งขันทักษะทางด้านบัญชี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และสถานศึกษาต่างๆ ได้แสดงถึงความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านบัญชี ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นบทบาทและความสำคัญของการประกอบวิชาชีพบัญชี และเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชี มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีมากขึ้น และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนอย่างยั่งยืนต่อไป และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายคุณากร คงแก้วและนางสาวสิริรัตน์ นิยกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวปวริศา พิมพาและนางสาวมณฑิตา ลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวอัยย์ลดา หะสะเล็มและนายวรพจน์ นิลอนันต์ ได้รับรางวัลชนะรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทั้ง 3 รางวัลเป็นนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส่วนประเภทมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นางสาวกัญญารัตน์ ศรีเทพและนางสาวกนกวรรณ บัวจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนขนอมพิทยานางสาวธัญญภรณ์ กองพีระและนางสาวปิยฉัตร รัตนชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 โรงเรียนขนอมพิทยา นางสาวสุธามาศ พงศ์สุวรรณและนางสาวนิตยา คำเรืองศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จัด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ