กิจกรรมงานปีใหม่ “Happy new year 2020” ภายใต้ concept “Young Jeans ” ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยมีกิจกรรมงานปีใหม่ “Happy new year 2020” ภายใต้ concept “Young Jeans ” ซึ่งตอนเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรและตอนเย็นได้มีกิจกรรมสังสรรค์ เพื่อให้บุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะจากการดำเนินงานร่วมกัน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากร และบุคลากรได้รับความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมร่วมกัน จัดขึ้น ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย