วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา