วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562