วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ