แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 และ ปฏิทินกำหนดการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์)