ประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการ ด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. (ทปบธ. มทร.) ครั้งที่ ๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ขนอม)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยคณบดี ผู้อำนวยการ และคณาจารย์ ซึ่งได้มีการประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการ ด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. (ทปบธ. มทร.) ครั้งที่ ๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย