วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ระบบการทำงานจริงของโรงจักรไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ระบบการทำงานจริงของโรงจักรไฟฟ้า ซึ่งวิทยาลัยฯได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ได้เปิดสอนรายวิชา๐๙-๒๑๑-๒๐๖ วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits) รายวิชา ๐๔-๒๑๔-๔๐๙ โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย (Power Plant and Substation) ซึ่งทั้งสองรายวิชาดังกล่าวเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงเนื้อหาของวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบของเครื่องจักรไฟฟ้าในแบบต่างๆ ซึ่งได้นักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้ระบบการทำงานจริงของโรงจักรไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม