โครงการบริการวิชาการเรื่องอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าสู่วิศวกรยุคใหม่เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ร่วมด้วยอาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ลักษณะสกุล ท่านวิทยากร นักศึกษาและได้รับความร่วมมือจากบริษัท อาซีฟา จำกัด ในการจัดอบรมเรื่อง”เพิ่มเติมความรู้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าสู่วิศวกรยุคใหม่เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้อง 9504 ตึกเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ