กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลฯGALE eBooks ณ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 8401 ตึกเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้จัดกิจกรรมอบรมฐานข้อมูลฯGALE eBooks โดยคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล เป็นวิทยากร ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 8401 ตึกเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ