กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” ณ ท่าเรือท่องเที่ยวแหลมประทับ หาดท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นำโดยนางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ พพ. ร่วมด้วยนายธีรพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นายภูวนาท รัตนบุรี นักวิชาการพลังงาน ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชน ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” เวทีเสวนา “พลังงานพารวย ช่วยชุมชนได้อย่างไร” และกิจกรรมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และซุ้มสินค้าชุมชน ณ ท่าเรือท่องเที่ยวแหลมประทับ หาดท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช