กิจกรรมนำนวัตกรรมและงานวิจัยไปเผยแพร่ให้กับชุมชน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยอาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง ผศ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น การวิจัย กิจกรรมนักศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยองค์ความรู้ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการทรัพยากร และการจัดการหน่วยงานเครือข่ายบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช