ประมวลภาพรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

รายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ