วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562