โครงการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายครูแนะแนวภาคใต้ตอนบน ณ โรงแรมขนอม ซันไรส์ บีช รีสอร์ท และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยท่านวิทยากร ครูแนะแนว อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายครูแนะแนวภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อครูแนะแนวได้ทราบแนวทางการรับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯให้ครูแนะแนวในภาคใต้ได้รู้จัก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูแนะแนวในด้านแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ และเพื่อสร้างเครือข่ายครูแนะแนวในภาคใต้ตอนบนกับวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงแรมขนอม ซันไรส์ บีช รีสอร์ท และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ