โครงการโครงการปกปักรักษาป่าและส่งเสริมพื้นที่สีเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการปกปักรักษาป่าและส่งเสริมพื้นที่สีเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและปกปักรักษาป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะก่อให้เกิดพื้นที่ที่ปลอดมลภาวะ นำมาซึ่งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ