ประมวลภาพกิจกรรม “รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่” เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

      วันที่ 10 เมษายน 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่" เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล อันเป็นเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส ซึ่งงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ