วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562