โครงการบริการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่า-บ่อโก ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโก

เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562 นำโดยหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆและประชาชนจิตอาสา ได้เข้าร่วมโครงการบริการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่า-บ่อโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้จิตอาสาได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดีและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กรและประเทศชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ชายเลนและแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมรส่วนร่วมของตนในชุมชน ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโก