โครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันวิสาขบูชา "แห่ผ้าขึ้นพระธาตุเจดีย์ปะการังเขาธาตุ วัดจันทร์ธาตุทาราม"

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ คณะอาจารย์ บุคลากร ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ใน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ร่วมสืบทอดประเพณี "แห่ผ้าขึ้นพระธาตุเจดีย์ปะการังเขาธาตุ วัดจันทน์ธาตุทาราม" โดยมี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ทั้งนี้เป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย "วันวิสาขบูชา " แห่ผ้าขึ้นพระธาตุ เจดีย์ปะการังเขาธาตุ " วัดจันทน์ธาตุทาราม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช สืบไป