ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการอบรมทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

         หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดโครงการอบรมทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ในท้องถิ่นให้กับชุมชน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นเจ้าบ้าน และให้ความรู้พื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ขนอม ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ชลณภา รีสอร์ท