ประมวลภาพ กิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมละการจัดการ ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม 5ส+และตอนรับคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ จากสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่) เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ณ พื้นที่ต่างๆของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ