โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีกิจกรรมปลูกต้นร่วงผึ้งและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร นักศึกษามีความรักองค์กรใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ชีวิตแก่เพื่อนมนุษย์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ