ประชาสัมพันธ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

     ประชาสัมพันธ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดการประกวดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีความสนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ข้อมูลและเอกสาร ดาวน์โหลดได้ที่ http://nrei.rmutsv.ac.th/sites/default/files/banner/quick_win.zip