ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการตีและการรำกลองยาว

       หลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดทำโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการตีและการรำกลองยาวนำโดยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการตีและการรำกลองยาวในโครงการ “บรรพชาสามเณรฤดูร้อน รุ่นที่ 1 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ วัดกระดังงา อำเภอขนอม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558