พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อาจารย์ชุลี หมีรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมผู้บริหารวิทยาเขตนครศรีธรรมราช" ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช