ประมวลภาพกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นำโดยผศ.พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยท่านนายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน คณาจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน คณะอสม. บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ซึ่งร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ ณ บริเวณหน้าป้ายวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ