โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยท่านวิทยากร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ให้นักศึกษาเข้าใจหลักการการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งงานต่างๆและเตรียมตนเองในการสมัครงานได้อย่างเหมาะสม ให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมในการเข้าสู่โลกของงานตลอดจนเข้าใจสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างเหมาะสม และให้นักศึกษามีประวัติย่อ(Rasume) ที่สมบูรณ์แบบสามารถนำไปใช้สมัครงานหรือสมัครเรียนต่อได้ โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 156 คน ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ