ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคณาจารย์ประจำในวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ