ประมวลภาพกิจกรรมการจัดอบรมขยายผลจิตอาสาโดยวิทยากรจิตอาสา 904 โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 62 นำโดยนายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแกนนำจิตอาสา ซึ่งได้จัดกิจกรรมการจัดอบรมขยายผลจิตอาสาโดยวิทยากรจิตอาสา 904 โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดนครศรีธรรมราช จัด ณ หอประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย