โครงการ “สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.มริสา ไกรนรา อาจารย์ประจำ สาขาศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาฯกับกิจกรรมโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ความเข้าใจในหลักการต่างๆ ในเนื้อหาวิชาไปบูรณาการเชิงปฏิบัติการและร่วมกันทำงานเป็นทีมเพิ่มทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรได้ เพื่อให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่/และนักศึกษา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่/และนักศึกษาได้ทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน โดยโครงการฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง “กิจกรรมหลังคาสีเขียว” จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ