โครงการบริการวิชาแก่สังคม โครงการเตรียมวิศวะ มทร.ศรีวิชัย ขนอม ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนขนอมพิทยา

เมื่อระหว่างวันที่ 28 ก.พ. ถึง 8 มี.ค. 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยอาจารย์กงกิจ ยิ่งเจริญกิจขจร ได้จัดโครงการบริการวิชาแก่สังคม โครงการเตรียมวิศวะ มทร.ศรีวิชัย ขนอม ครั้งที่ 2 ใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพสังคมด้วยการบริการทางวิชาการในลักษณะของการเชื่อมโยงด้านการศึกษา และสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนเตรียมวิศวะได้ในอนาคต เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อส่งเสริมบรรยากาศมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมโดยมหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรก นั้น ณ โรงเรียนขนอมพิทยา