ประมวลภาพ กิจกรรมไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 2 เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่แก่กองทับเรือ โดยศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) และเหล่าสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ได้จัดกิจกรรมต่างๆเนื่องในวันสถานาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ