กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เดิน-วิ่ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เดิน-วิ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถเข้าร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย