ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ อาคารอำนวยการและสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดยมีคณะกรรมการจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการในการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป ณ อาคารอำนวยการและสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ