กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ อาคารอำนวยการและสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องประชุมใหญ่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยวิทยากรคุณปกรณ์ ชาติพันธุ์ และคุณณัชชา จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่งานอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมด้วยคณาจารย์ ซึ่งกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกันเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อควรปฏิบัติและข้อเสนอแนะต่างๆในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ อาคารอำนวยการและสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องประชุมใหญ่