โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ท่องเที่ยวไทยในยุค 4.0 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยอาจารย์เกริกวุฒิ กันเที่ยง ท่านวิทยากร คณาจารย์ และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่องท่องเที่ยวไทยในยุค 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและทราบถึงแนวปฏิบัติในการท่องเที่ยวไทยในยุค 4.0 ร่วมถึงเป็นการเผยแพร่และแระชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทยมากขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ