โครงการนิทรรศการวิชาการ “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2019” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการวิชาการ “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา สร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพ วิชาการ พัฒนาความรู้ประสบการณ์ของนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช