โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจรและUniversity Keys Camp ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนจากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจรและUniversity Keys Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกแก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางแก่นักเรียนนักศึกษาในการตัดสินใจศึกษาต่อ และเพื่อแนะแนวการศึกษาและโอกาสทางอาชีพของหลักสูตรต่างๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย