โครงการศึกษาดูงานรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (Accounting for Environment Management) ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยอาจารย์กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ และนักศึกษา โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง"กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ การลดต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการพัฒนาการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน” ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)