โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ. ชยณัฐ บัวทองเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมด้วย วิทยากรสาธารณสุขอำเภอขนอมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้าใจถึงอันตรายของยาเสพติด ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณธรรมและความเป็นไทยและมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ